Informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca 22 sierpnia 2013 r. zatwierdziła listę rankingową dla konkursu nr 9/PO IiŚ/1.1/06/2013 w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko.

22 maja br. Upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

17 lipca 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.14) zawiera następujące zmiany:

Informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca 16 lipca 2013 r. zatwierdziła listę rankingową dla konkursu w ramach działania 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca 12 czerwca 2013 r. zatwierdziła listę rankingową dla konkursu w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ  - zobacz

W dniu 17.06.2013 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska będącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2013 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.