1. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości (obowiązuje od 01.10.2011 r.)
    
 2. Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej (obowiązuje od 04.12.2014 r.)

 3. Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych (obowiązujące od 23.08.2013 r.)
  Załącznik nr 2 (wzór pre-umowy)

 4. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (obowiązuje od 14.05.2010 r.)
   
 5. Wytyczne w zakresie informacji i promocji (obowiązuje od 02.07.2010 r.)
   
 6. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (obowiązuje od 11.06.2013 r.)
   
 7. Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 (obowiązuje od 14.11.2011 r.)
     
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (obowiązuje od 15.02.2011 r.)
   
 9. Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

 10. Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. (obowiązuje od 27.04.2011 r.)

 11. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej (obowiązuje od 04.03.2010 r.)

 12. Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym (obowiązuje od 23.10.2014 r.):
  Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków IZ PO
  Załącznik do Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków IZ PO

 13. Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 (obowiązuje od 30.05.2007 r.)

 14. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007 - 2013 (obowiązuje od 29.06.2012 r.)

 15. Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych (obowiązuje od 19.09.2008 r.)

 16. Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących (obowiązuje od 01.12.2014 r.)

 17. Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego (obowiązuje od 13.03.2007 r.)
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.