1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony 

2. Najważniejsze akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych:

2013

2012

2011

2010

2009

3. Inne przepisy prawa pomocne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Prawo Unii Europejskiej

5. Zielone zamówienia publiczne

6. Zamówienia publiczne w realizacji POIŚ:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.