Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca, zaangażowana w proces realizacji dla I i II osi priorytetowej POIiŚ w sektorze środowisko, korzysta ze środków finansowych w ramach XV osi priorytetowej POIiŚ.

W dniu 05.04.2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15.2/12-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2012 o numerze WND-POIS.15.2/12-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W dniu 10.12.2012 r. podpisano Aneks nr UDA-POIS.15.2/12-01-01 (WFOŚiGW w Katowicach) do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 251 758,00 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 2 798 258,00 PLN, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 2 378 519,00 PLN.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są:

a) W ramach działania 15.1 – Sprawne zarządzanie projektem:

 • Wydatki na zatrudnienie,
 • Sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje,
 • Wyposażenie / remont / wynajem powierzchni biurowych,
 • Kontrola / audyt,
 • Wydatki na podnoszenie kwalifikacji (w tym szkolenia, studia, języki obce),
 • Inne wydatki instytucji, w tym: wyjazdy służbowe, materiały biurowe oraz inne usługi i dostawy zgodne z Wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

b) W ramach działania 15.2 – Informacja i Promocja:

 • Organizacja szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
 • Organizacja konferencji dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, instytucji samorządowych oraz mediów,
 • Biuletyny informacyjne,
 • Materiały informacyjne i promocyjne,
 • Inne działania związane z informacją i promocją zgodne z Wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

WFOŚiGW w Katowicach złożył następujące wnioski o płatność rozliczające Roczny Plan Działań za rok 2011:

 • 18.04.2012 r. – wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za I kwartał 2012 r.,
 • 18.07.2012 r. – wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za II kwartał 2012 r.,
 • 18.10.2012 r. – wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za III kwartał 2012 r.
 • 28.01.2013 r. – wniosek o płatność końcową w ramach Rocznego Planu Działań za IV kwartał 2012 r.

Łączna wartość refundacji części kosztów operacyjnych poniesionych w 2012 r. wyniosła 2 262 241,80 PLN.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.