Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca, zaangażowana w proces realizacji dla I i II osi priorytetowej POIiŚ w sektorze środowisko, korzysta ze środków finansowych w ramach XV osi priorytetowej POIiŚ.

W dniu 22.04.2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15.2/13-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2013 o numerze WND-POIS.15.2/13-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W dniu 09.01.2014 r. podpisano Aneks nr UDA-POIS.15.2/13-01-01 (WFOŚiGW w Katowicach) do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 505 242,00 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 2 747 692,00 PLN, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 2 335 538,00 PLN.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są:

a)W ramach działania 15.1 – Sprawne zarządzanie projektem:

 • Wydatki na zatrudnienie,
 • Sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje,
 • Wyposażenie / remont / wynajem powierzchni biurowych,
 • Kontrola / audyt,
 • Wydatki na podnoszenie kwalifikacji (w tym szkolenia, studia, języki obce),
 • Inne wydatki instytucji, w tym: wyjazdy służbowe, materiały biurowe oraz inne usługi i dostawy zgodne z Wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

b)W ramach działania 15.2 – Informacja i Promocja:

 • Organizacja szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
 • Organizacja konferencji dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, instytucji samorządowych oraz mediów,
 • Biuletyny informacyjne,
 • Materiały informacyjne i promocyjne,
 • Inne działania związane z informacją i promocją zgodne z Wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

WFOŚiGW w Katowicach złożył następujące wnioski o płatność rozliczające Roczny Plan Działań za rok 2013:

 • 16.04.2013 r. – wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za I kwartał 2013 r.,
 • 16.07.2013 r. – wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za II kwartał 2013 r.,
 • 16.10.2013 r. – wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za III kwartał 2013 r.
 • 16.01.2014 r. – wniosek o płatność końcową w ramach Rocznego Planu Działań za IV kwartał 2013 r.

Łączna wartość refundacji części kosztów operacyjnych poniesionych w 2013 r. wyniosła 2 287 653,65 PLN.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.