Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Instytucje uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce oraz beneficjenci środków unijnych prowadzą szereg różnorodnych działań informacyjnych i promocyjnych poświęconych poszczególnym funduszom, programom i projektom.

Działania informacyjne i promocyjne to obowiązek państw członkowskich, instytucji zarządzających programami i samych beneficjentów korzystających z pomocy unijnej. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego (w szczególności z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006), a także z dokumentów krajowych, które w sposób bardziej szczegółowy niż unijne rozporządzenia, określają zasady komunikacji Funduszy Europejskich. Na poziomie krajowym głównymi dokumentami dotyczącymi informacji i promocji są Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2014 oraz Plan komunikacji poszczególnych programów.

Obowiązki beneficjentów

Obowiązek prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych ciąży także na beneficjentach pomocy unijnej. Beneficjent Funduszy Europejskich realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, zobowiązany jest prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. 

Dokumenty oraz logo niezbędne do realizacji działań informacyjno – promocyjnych w ramach POIiŚ:

  1. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zatwierdzony 16 stycznia 2012 r.)
  2. Załącznik nr 1 do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności,
  3. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji,
  4. Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (wersja z 3 czerwica 2014 r.),
  5. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 2.0 z 16 kwietnia 2012 r. oraz autokorekta IZ POIiŚ, rozdział 6.1.5 z 25 lipca 2012 r.),
  6. Załącznik nr 1 – Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ (link do strony www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx)
  7. Logo POIiŚ oraz Flaga Unii Europejskiej,
  8. Poradnik Jak pisać o Funduszach Europejskich? 
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.