Rola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W dniu 25 czerwca 2007 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a WFOŚiGW w Katowicach w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Na podstawie tego porozumienia WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla dwóch osi priorytetowych:

Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa
Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Porozumienie obejmuje realizację projektów o wartości nie przekraczającej 25 mln €, w tym:

 • projektów, które znalazły się na liście projektów indywidualnych - rozpatrywanych w trybie indywidualnym,
 • projektów rozpatrywanych w trybie konkursowym.

Dodatkowo w dniu 14 listopada zostało zawarte porozumienie pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w Katowicach w sprawie przekazania i przyjęcia do realizacji zadań w ramach ww. osi priorytetowych odnośnie projektów „dużych” o wartości powyżej 25 mln €.

Zadania powierzone WFOŚiGW w Katowicach:
Działania w zakresie przygotowania i oceny projektów, w tym:

 • monitorowanie przygotowania projektów umieszczonych w "Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, w tym Dużych”;
 • przyjmowanie i ocena wniosków;
 • przyjmowanie i ocena wniosków składnych w procedurze konkursowej oraz przekazywanie wyników oceny do IP, zawieranie umów z beneficjentami.

Działania w zakresie działań kontrolnych, w tym:

 • przygotowanie planu kontroli u beneficjentów na dany rok kalendarzowy,
 • przeprowadzanie kontroli projektów,
 • sporządzanie i przekazywanie informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami do IP,
 • wykrywanie wszelkich nieprawidłowości i informowanie o tym IP.

Działania w zakresie kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem, do których stosuje się przepisy dotyczące zamówień publicznych, w tym:

 • przeprowadzenie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, weryfikacji spełnienia przez beneficjenta kryteriów gotowości w zakresie zamówień publicznych,
 • sporządzanie planów kontroli i sprawozdań z wykonania planów kontroli,
 • opiniowanie dokumentacji przetargowej (tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu oraz zaproszenia do złożenia ofert),
 • kontrola prowadzenia postępowania od jego wszczęcia w zakresie poprawności stosowania procedur w zakresie zamówień publicznych,
 • kontrola zawartych umów oraz kontrola prawidłowości zawierania aneksów do umów.

Działania w zakresie kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem, do których nie stosuje się przepisów dotyczących zamówień publicznych, w tym:

 • sporządzanie planów kontroli i sprawozdań z wykonania planów kontroli,
 • kontrola zawieranych umów,
 • współpraca z IP w zakresie opracowania metodyki doboru do kontroli próby procedur zawierania umów,
 • przygotowywanie zbiorczych zestawień dotyczących zawartych umów.

Działania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów, w tym:

 • bieżące monitorowanie realizacji projektów,
 • sporządzanie i przekazywanie do IP informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych, końcowych z realizacji działań oraz zbiorczej informacji z raportów z osiągniętych efektów,
 • przekazywanie IP informacji dotyczących postępu finansowego w ramach poszczególnych działań z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków,
 • monitorowanie rezultatów i oddziaływań do 5 lat po zakończeniu realizacji projektów.

Działania związane z zarządzaniem finansowym i rozliczaniem projektu, w tym:

 • prowadzenie systemu księgowego rejestrującego każdą operację związaną z przekazywaniem środków na realizację projektów,
 • przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność,
 • zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów,
 • dokonywanie płatności zaliczkowych, pośrednich/końcowych na rzecz beneficjentów,
 • odzyskiwanie i zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych od beneficjentów,
 • przesyłanie do IP zbiorczego zestawienia wszystkich operacji finansowych dotyczących działań w ramach wskazanych osi priorytetowych.

Działania w zakresie informacji i promocji, w tym:

 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Planem Komunikacji PO IiŚ na lata 2007-2013,
 • informowanie beneficjentów o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • monitorowanie i kontrolowanie wypełniania przez beneficjentów obowiązków informacyjnych.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.