Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zaakceptował listę rankingową IX konkursu w ramach działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”  Programu Infrastruktura i Środowisko.

maj 2011

Stosowanie „Taryfikatora”

Dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej pokazują, iż obszarem szczególnie newralgicznym i narażonym na występowanie nieprawidłowości, są zamówienia publiczne. Powyższy fakt, został zauważony również przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, który w wystąpieniu skierowanym do Komisji Europejskiej, zalecił wzmożenie działań mających na celu kontrolę przestrzegania prawa zamówień publicznych oraz dokonywania korekt finansowych w przypadku wykrycia jego naruszeń. W odpowiedzi na te zalecenia, Komisja Europejska wydała „Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych”. Wytyczne KE są skierowane do władz państw członkowskich UE i zalecają stosowanie określonych w nich korekt finansowych lub wprowadzenie analogicznych systemów opracowanych na poziomie krajowym.

Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, jako Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej zatwierdził dwie listy rankingowe projektów złożonych w ramach naboru nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Programu Infrastruktura i Środowisko.

7 lipca 2014 r. Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz

Informujemy, iż ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych w konkursie 8/POIiŚ/2.1/06/2013 w działaniu 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Programu Infrastruktura i Środowisko, Pan Janusz Ostapiuk Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej dokonał aktualizacji listy rankingowej.

maj 2011

Od podpisania w dniu 25 czerwca 2007 r. Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej w systemie zarządzania środkami Unii Europejskiej w okresie programowania na lata 2007-2013. Zaangażowanie w proces wdrażania POIiŚ, mierzone zakresem wykonywanych przez WFOŚiGW w Katowicach obowiązków i uprawnień, wynika z postępu realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.