17 lipca 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.14) zawiera następujące zmiany:

 

Priorytet I: 

W priorytecie I Gospodarka wodno – ściekowa w Działaniu 1.1 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM wprowadzono możliwość realizacji  inwestycji w aglomeracjach z przedziału 10-15 tys. RLM celem dostosowania ich do wymogów tzw. dyrektywy ściekowej. Zmiana ma charakter warunkowy i uzależniona jest od zgody Komisji Europejskiej w sprawie aktualnie procedowanej zmiany POIiŚ.

Dodatkowo uzupełniono listę przykładowych projektów o projekty dotyczące prac przygotowawczych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby realizacji inwestycji w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

Priorytet II:

W priorytecie II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w Działaniach: 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych i 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich doprecyzowano zapisy odnoszące się do projektów o charakterze przygotowawczym. Zmiana ma za zadanie usprawnić wybór potencjalnych projektów w bieżącej perspektywie oraz umożliwić wsparcie tego rodzaju inwestycji, planowanych do realizacji w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

Priorytet III:

W priorytecie III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z Działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przeniesiono ok. 9,45 mln euro do Działania 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

Priorytet IV:

W priorytecie IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska z Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków, 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne przeniesiono odpowiednio ok. 0,02 mln euro, ok. 0,35 mln euro, ok. 0,52 mln euro, ok. 0,05 mln euro oraz ok. 0,05 mln euro do Działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza (łącznie ok. 0,98 mln euro).

Priorytet VI:

W priorytecie VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T z Działania 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski przeniesiono ok. 146,68 mln euro do Działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T.

W działaniu 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T i w Działaniu 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski doprecyzowano zapisy odnoszące się do projektów o charakterze przygotowawczym. Zmiana ma za zadanie usprawnić wybór potencjalnych projektów w bieżącej perspektywie oraz umożliwić wsparcie tego rodzaju inwestycji, planowanych do realizacji w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

Priorytet VII:

W priorytecie VII Transport przyjazny środowisku z Działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego przeniesiono ok. 17,47 mln euro do Działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego.

W Działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego wprowadzono możliwość podniesienia wysokości maksymalnego poziomu dofinansowania UE z 50 proc. na 70 proc. w przypadku przedsiębiorstw kolejowych przewozów pasażerskich i samorządów województw (projekty taborowe) oraz z 70 proc. na 85 proc. w przypadku pozostałych zarządców infrastruktury kolejowej (budowa i modernizacja infrastruktury). W działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych wprowadzono możliwość podniesienia wysokości maksymalnego poziomu dofinansowania UE z 59 proc. na 85 proc. w przypadku pozostałych beneficjentów innych niż  PKP PLK S. A. Zmiany mają charakter warunkowy i są uzależnione od zgody Komisji Europejskiej w sprawie aktualnie procedowanej zmiany POIiŚ. 

W Działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego, Działaniu 7.2 Rozwój transportu morskiego i w działaniu 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych doprecyzowano doprecyzowano zapisy odnoszące się do projektów o charakterze przygotowawczym. Zmiana ma za zadanie usprawnić wybór potencjalnych projektów w bieżącej perspektywie oraz umożliwić wsparcie tego rodzaju inwestycji, planowanych do realizacji w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

Priorytet VIII:

W priorytecie VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe w działaniu 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T doprecyzowano doprecyzowano zapisy odnoszące się do projektów o charakterze przygotowawczym. Zmiana ma za zadanie usprawnić wybór potencjalnych projektów w bieżącej perspektywie oraz umożliwić wsparcie tego rodzaju inwestycji, planowanych do realizacji w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

Priorytet IX:

W priorytecie IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna z Działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych przeniesiono odpowiednio ok. 4,45 mln euro, 2,23 mln euro oraz 3,15 mln euro do działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii (łącznie ok. 9,84 mln euro).

W Działaniu 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dodano zapis na temat możliwości wsparcia w jego ramach również projektów polegających na przygotowaniu/aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Zmiana ma charakter warunkowy i uzależniona jest od zgody Komisji Europejskiej w sprawie aktualnie procedowanej zmiany POIiŚ.

Priorytet X: 

W priorytecie X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii z Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii przeniesiono 6,16 mln euro do Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

Priorytet XII: 

W priorytecie XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia z Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego przeniesiono ok. 2,32 mln euro do Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Załącznik nr 2 – organizacja systemu oceny i wyboru projektów

W załączniku nr 2 zmodyfikowano opis zasad wyboru projektów w obszarze odwołań w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Uzupełniono zapisy w zakresie Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej odnoszących się do planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach (zgodnie z uzupełnieniem typów projektów, o czym mowa powyżej). 

Dokonano również innych aktualizacji, w tym zapisów dotyczących doręczeń. Ponadto wprowadzono niewielkie zmiany o charakterze doprecyzowującym i aktualizującym.

 

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami został opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne / Podstawowe dokumenty.