27 maja br. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynął jeden wniosek

 

  1. Nazwa projektu: „Rekultywacja zamkniętej kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ul. Grenadierów”.
    Wnioskodawca: Gmina Sosnowiec
    Wartość całkowita projektu: 3 600 327,24 zł
    Wartość dofinansowania: 2 488 031,02 zł
     

Obecnie Zespół ds. oceny projektów w Wojewódzkim Funduszu dokonuje oceny złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym I stopnia. Ma na to 15 dni roboczych, ale termin ten może się przedłużyć w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień. Wyniki oceny zostaną przekazane do Ministerstwa Środowiska - Instytucji Pośredniczącej i stanowić będą podstawę do utworzenia Listy rankingowej obejmującej projekty z całego kraju. Wyniki oceny (liczba przyznanych projektowi punktów w ocenie merytorycznej I stopnia) decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.