20.07.2009

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

09.07.2009

Informujemy, że na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w zakładce Konsultacje dokumentów na lata 2007-2013/projekty dokumentów (wytycznych) horyzontalnych oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne – konsultacje zamieszczony został projekt zmienionych Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełnić procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

08.07.2009

7 lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zawarł drugą umowę o dofinansowanie ze środków unijnych zadania z zakresu gospodarki wodno ściekowej. Tym razem wsparcie w wysokości 32 mln zł, w ramach tego najpoważniejszego do tej pory programu z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, otrzymała Gmina Buczkowice.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.