18.05.2010

50 osób z 14 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska jako Instytucji Wdrażających środowiskową część Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” uczestniczyło 13 i 14 maja w zorganizowanej w Częstochowie czwartej roboczej naradzie dotyczącej realizacji tego programu. Od roku z inicjatywy katowickiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cyklicznie spotykają się w tym mieście osoby zajmujące się na co dzień wdrażaniem tego największego w historii Unii Europejskiej programu pomocowego.

11.05.2010

Informujemy, że Ministerstwo Środowiska organizuje dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko szkolenia z ustawy Prawo zamówień publicznych.

06.05.2010 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.pois.gov.pl, w zakładce „Dokumenty i wytyczne” oraz na stronie www.mos.gov.pl zostało zamieszczone:

22.04.2010

W związku z ostatnią zmianą Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz koniecznością doprecyzowania niektórych pojęć pojawiających się w dokumencie „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” („taryfikatorze”), przeprowadzono jego nowelizację.

18.04.2010

Informujemy, że Ministerstwo Środowiska przedstawiło harmonogram ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi PO IiŚ na rok 2010 oraz wstępnie na rok 2011.

19.03.2010

Uprzejmie informujemy, że 2 marca 2010 r. Pani Minister Elżbieta Bieńkowska podpisała drugą wersję Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami (poprzednia wersja obowiązywała od 30 kwietnia 2009 r.).