29.01.2010

Beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko zapraszamy do zapoznania się z Podręcznikiem pod tytułem „Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych”.

22.01.2010

Ministerstwo Środowiska (Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) ogłosiło listę rankingową wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

12.01.2010

6 stycznia Franciszek Procek – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach w imieniu Ministra Środowiska przekazał Zdzisławowi Bylokowi wójtowi Gminy Jaworze dokument potwierdzający przyznanie unijnych środków na dofinansowania realizacji projektu zakładającego kompleksowe uporządkowanie w gminie gospodarki ściekowej i budowę kanalizacji.

12.01.2010

Informujemy, że Zespół ds. oceny projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach konkursów nr 6/PO IiŚ/1.1/11/2009 oraz 4/PO IiŚ/2.1/11/2009 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

12.01.2010

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska w dalszym ciągu obowiązuje wzór wniosku o płatność będący załącznikiem do nieobowiązujących od 24.12.2009 Wytycznych do sprawozdawczości. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego umożliwiło jednak zastosowanie odstępstw od obowiązującego wzoru wniosku oraz instrukcji wypełniania.

12.01.2010

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało zestawienie uwag i problemów występujących podczas sporządzania i weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z propozycjami rozwiązań.