03.08.2009

31 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę z Gminą Poczesna na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”.

30.07.2009

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej na realizacje projektu w ramach działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko w wysokości:

28.07.2009

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych przedstawił swoje stanowisko w sprawie interpretacji ustawy prawo zamówień publicznych odnośnie udzielania zaliczek wykonawcom przez beneficjentów. Poniżej przekazujemy główne ustalenia:

28.07.2009

... że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło dokument "Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" wraz z załącznikiem nr 1 dot. zasad stosowania znaku. Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Programu Infrastruktura i Środowisko w dziale: Zasady promocji, zakładka: Dokumenty (http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx).

24.07.2009

Informacja dotycząca kwalifikowalności wydatków związanych z ustanowieniem służebności przesyłu w odniesieniu do inwestycji liniowych realizowanych w ramach POIiŚ - czytaj

23.07.2009

W związku z powtarzającymi się błędami we wnioskach o dofinansowanie ze środków POIiŚ uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z 15 stycznia 2009 r., koszt całkowity inwestycji powinien zawierać podatek VAT, niezależnie od tego czy przepisy krajowe przewidują możliwość jego odzyskania, czy też taka możliwość nie została przewidziana.