08.09.2009

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/kategoria/2423_duze_projekty/ w katalogu przeznaczonym dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało zamieszczone „Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

07.09.2009

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ oraz załącznikiem nr 3 Indykatywna tabela finansowa. Dokument obowiązuje od 3 września 2009 r.

04.09.2009

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego została umieszczona najnowsza aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

04.09.2009

Informujemy, iż od 21.08.2009 r. weszły w życie zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

24.08.2009

W związku z problemami technicznymi przy obsłudze Generatora Wniosków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy, że sprawnie działająca aplikacja znajduje się na stronie https://generator-pois.pl

10.08.2009

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza
kolejną edycję Konkursu - „Cykliczne upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprzez media w 2010 roku”.