15.03.2010

W Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z 3 września 2009 r. ulega zmianie brzmienie pkt 5 w podrozdziale 5.2 oraz wykreślony został pkt 6 tego podrozdziału.

03.03.2010

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko opublikowała na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Aktualności dokument pn. „Przewodnik dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień”.

02.03.2010

26 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano kolejną umowę o dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Projekt zakłada powstanie 37,4 km sieci kanalizacyjnej, z której skorzysta ponad 5 tysięcy mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 35 mln zł., a dofinansowanie z Funduszu Spójności to kwota przekraczająca 25 mln zł. 

19.02.2010

3 lutego 2010 r. Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania, czyli 10 lutego 2010 r.

19.02.2010

16 lutego w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu uroczyście podpisano umowę między Miejskim Zakładem Składowania Odpadów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu.

02.02.2010

26 stycznia 2010 r. zatwierdzono Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, które wchodzą w życie 2 lutego 2010 r.