19.10.2009

Audytorzy KE zakwestionowali prawidłowość udzielania przez beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego zamówień publicznych z wykorzystywaniem trybu z wolnej ręki na dostawy i usługi. Dotyczy to zamówień, których wartość nie przekracza ustawowego progu 14 000 euro, w których do udzielenia zamówienia doszło po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą, bez uprzedniego dokonania rozeznania rynku.

15.10.2009

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokument opisujący przykładową ścieżkę postępowania w kwestii ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi lub gospodarki wodno-ściekowej planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

15.10.2009

W Myszkowie 14 października w obecności radnych Rady Miasta Janusz Romaniuk – Burmistrz Myszkowa i Gabriela Lenartowicz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisali umowę o dofinansowanie zgłoszonego w ramach PO IiŚ projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Przewiduje on budowę ok. siedmiu km kanalizacji sanitarnej, 0,8 km kanalizacji deszczowej oraz sześciu przepompowni i separatora z osadnikiem. W wyniku realizacji tych zadań do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ok. 1.400 osób. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 16 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 9 mln zł.

13.10.2009

8 i 9 października w Częstochowie na roboczej naradzie zorganizowanej przez WFOŚiGW w Katowicach spotkali się przedstawiciele wojewódzkich funduszy jako instytucji wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z Gdańska, Kielc, Krakowa, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry i Katowic.

07.10.2009

Informujemy, że 24.09.2009 r. została ogłoszona ustawa z 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), która dostosowuje przepisy prawa po wejściu w życie ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

05.10.2009

Gmina Konopiska otrzymała potwierdzenie dofinansowania w ramach PO IiŚ budowy gminnej kanalizacji. 

2 października Gabriela Lenartowicz - Prezes WFOŚiGW w Katowicach w imieniu Ministra Środowiska przekazała Gminie Konopiska dokument potwierdzający przyznanie w ramach programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dofinansowania na realizację projektu zakładającego kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej i budowę kanalizacji.