07.10.2009

Informujemy, że 24.09.2009 r. została ogłoszona ustawa z 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), która dostosowuje przepisy prawa po wejściu w życie ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Zgodnie z dyspozycją określoną w art. 101 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych od 01.01.2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach Programu Operacyjnego ‘Infrastruktura i Środowisko 2007-2013’.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy, zawarte umowy o dofinansowanie nie wymagają zmian (aneksowania) w powyższym zakresie. Pozostałe zasady dotyczące warunków wypłaty środków w ramach przyznanego dofinansowania a w szczególności trybu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność nie ulegają zmianie.