19.10.2009

Audytorzy KE zakwestionowali prawidłowość udzielania przez beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego zamówień publicznych z wykorzystywaniem trybu z wolnej ręki na dostawy i usługi. Dotyczy to zamówień, których wartość nie przekracza ustawowego progu 14 000 euro, w których do udzielenia zamówienia doszło po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą, bez uprzedniego dokonania rozeznania rynku.

Audytorzy wskazali, że mimo zgodności trybu udzielania zamówień z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, działanie takie jest sprzeczne z zasadami konkurencyjności i przejrzystości. Wymogi powyższe zostały wskazane w opracowanym przez Komisję Europejską Komunikacie wyjaśniającym dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych.

W związku z powyższym Ministerstwo Środowiska zwraca się z prośbą o dochowanie należytej staranności podczas przygotowania i udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 14 000 euro.