13.10.2009

8 i 9 października w Częstochowie na roboczej naradzie zorganizowanej przez WFOŚiGW w Katowicach spotkali się przedstawiciele wojewódzkich funduszy jako instytucji wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z Gdańska, Kielc, Krakowa, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry i Katowic.

Było to już trzecie tego rodzaju spotkanie służące wymianie doświadczeń i uwag towarzyszących bieżącej realizacji PO IiŚ. Tym razem specjaliści z wojewódzkich funduszy dyskutowali m.in. o zasadach przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu i kontrolach procedur zawierania umów. Omawiano również zagadnienia związane z kontrolą i weryfikacją wniosków o płatność i kwalifikowalnością wydatków oraz kwestie dotyczące wykrywania i raportowania nieprawidłowości.

Uczestnicy częstochowskiego spotkania potwierdzili przydatność korzystania w codziennej pracy z internetowego forum wymiany doświadczeń, które uruchomione zostało w czerwcu przez katowicki Fundusz pod adresem: www.wfosigw.info.pl. Na kolejną naradę w sprawie realizacji programu operacyjnego umówiono się w listopadzie. Spotkanie tym razem będzie poświęcone sprawom związanym z rozliczaniem projektu i przekazywaniem środków beneficjentom.