15.10.2009

W Myszkowie 14 października w obecności radnych Rady Miasta Janusz Romaniuk – Burmistrz Myszkowa i Gabriela Lenartowicz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisali umowę o dofinansowanie zgłoszonego w ramach PO IiŚ projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Przewiduje on budowę ok. siedmiu km kanalizacji sanitarnej, 0,8 km kanalizacji deszczowej oraz sześciu przepompowni i separatora z osadnikiem. W wyniku realizacji tych zadań do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ok. 1.400 osób. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 16 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 9 mln zł.

 

Składając w imieniu Ministra Środowiska podpis pod umową Gabriela Lenartowicz powiedziała, że dla Wojewódzkiego Funduszu stanowi to zobowiązanie do monitorowania i wspierania realizacji zadania tak, by środki unijne zostały wykorzystane w optymalny sposób i zgodny z celami na jakie zostały przeznaczone. Chcemy robić to z punku widzenia sąsiada, przyjaciela i doradcy znającego tutejsze problemy i realia – powiedziała G. Lenartowicz. W imieniu władz miasta Janusz Romaniuk zapewnił z kolei, że zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za zrealizowanie zadania, którego wartość przekracza wielkość miejskiego budżetu, trzeba już dziś zrobić maksymalnie dużo, aby każda unijna złotówka została w Myszkowie wykorzystana dla dobra mieszkańców.

Spośród wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do WFOŚiGW w Katowicach jako Instytucji Wdrażającej PO IiŚ podpisano już umowy o dofinansowanie z Gminami: Kłobuck, Buczkowice, Poczesna, Myszków oraz z Zakładem Gospodarki Odpadami w Bielsku – Białej i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych. Łączna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ponad 222 mln 660 tys. zł. Dzięki temu wybudowanych zostanie ok. 157 km sieci, do której podłączonych zostanie ponad 18 tys. osób. Wybudowana zostanie jedna oczyszczalnia ścieków. Powstanie też kompostownia, składowisko odpadów i sortownia, a nowym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych zostanie objętych ponad 274 tys. osób.

Ogłoszono już kolejny, szósty nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach największego w historii Polski europejskiego programu pomocowego „Infrastruktura i Środowisko”. Wnioski w ramach zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, a także przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych składać można w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 16 do 30 listopada 2009 r.

Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczamy na stronie internetowej Funduszu w zakładce Infrastruktura i Środowisko.