15.09.2009

W związku z wejściem w życie nowelizacji przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wprowadzonej ustawą z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej dotyczące postępowania odwoławczego dla projektów zgłoszonych w konkursach ogłoszonych po dniu 20 grudnia 2008 r.

 

W przypadku konkursów ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r. postępowanie odwoławcze powinno być prowadzone w oparciu o następujące dokumenty:

  • ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, nr 84, poz. 712);
  • Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.;
  • Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IiŚ – załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ, wersja z dnia 13 maja 2009 r.

Należy zwrócić uwagę, że środkami odwoławczymi dla wnioskodawców uczestniczących w konkursach ogłoszonych po 20 grudnia 2008 r. w przypadku odrzucenia wniosku są protest i odwołanie, jak również skarga do sądu administracyjnego.

Dodatkowo należy pamiętać, że w wyniku ponownej oceny projektu spowodowanej pozytywnym rozpatrzeniem środka odwoławczego instytucja nie jest związana poprzednio przyznaną liczbą punktów, co oznacza, że projekt może uzyskać mniejszą liczbę punktów w ramach danego kryterium, jeżeli będzie to uzasadnione ponowną analizą dokumentów.