09.07.2009

Informujemy, że na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w zakładce Konsultacje dokumentów na lata 2007-2013/projekty dokumentów (wytycznych) horyzontalnych oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne – konsultacje zamieszczony został projekt zmienionych Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełnić procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.