22 kwietnia br. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły cztery wnioski

 

 1. Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy, Poleskiej, Włodawskiej, Podgórnej, Ligii, Jolanty, Salomei, Moniki, Anny i Jagienki w Częstochowie”
  Wnioskodawca: Gmina i Miasto Częstochowa
  Wartość całkowita projektu: 3.843.338 zł
  Wartość dofinansowania: 3.038.159,47 zł
 2. Nazwa projektu: „Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach”
  Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
  Wartość całkowita projektu: 12.506.330 zł
  Wartość dofinansowania: 8.005.543,03 zł
 3. Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków CENTRALNA w Bytomiu”
  Wnioskodawca: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  Wartość całkowita projektu: 9.360.648 zł
  Wartość dofinansowania: 3.629.953,34 zł
 4. Nazwa projektu: „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”
  Wnioskodawca: Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Wartość całkowita projektu: 40.221.658,36 zł
  Wartość dofinansowania: 17.009.172,64 zł

Obecnie Zespół ds. oceny projektów w Wojewódzkim Funduszu dokonuje oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym I stopnia. Ma na to 15 dni roboczych, ale termin ten może się przedłużyć w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień. Wyniki oceny zostaną przekazane do Ministerstwa Środowiska - Instytucji Pośredniczącej i stanowić będą podstawę do utworzenia Listy rankingowej obejmującej projekty z całego kraju. Wyniki oceny (liczba przyznanych projektowi punktów w ocenie merytorycznej I stopnia) decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.