W dniu 17.06.2013 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska będącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2013 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 634 148,76 PLN z RPD 2013 w sektorze środowisko, w ramach Działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ 2007-2013.