9 kwietnia 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.13) zawiera następujące zmiany:

  • Priorytet IV:

W priorytecie IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska z działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków, 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne przeniesiono odpowiednio 0,06 mln euro, 1,25 mln euro, 1,46 mln euro i 0,01 mln euro do działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza (łącznie 2,78 mln euro).

  • Priorytet V:

W priorytecie V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych z działania 5.3 Opracowanie planów ochrony przeniesiono 0,45 mln euro do działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

  • Priorytet VIII:

W priorytecie VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe z działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T i działania 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych przeniesiono odpowiednio ok. 8,40 mln euro i ok. 12.01 mln euro do działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (łącznie ok. 20,41 mln euro).

Ponadto dokonano zmian w typach beneficjentów w działaniu 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, co umożliwi udzielenie wsparcia innym jednostkom badawczym, których projekty spełniałyby kryteria wyboru projektów w działaniu 8.1.

  • Priorytet IX:

W priorytecie IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna z działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przeniesiono 0,7 mln euro do działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

  • Priorytet XII: 

W priorytecie XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia z działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego przeniesiono ok. 6,21 mln euro do działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Ponadto wprowadzono niewielkie zmiany o charakterze doprecyzowującym i aktualizującym.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami został opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne / Podstawowe dokumenty.