W dniu 11.06.2014 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2014 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Informujemy, iż zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od 10 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje oraz lista projektów indywidualnych  zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - zobacz

Informujemy, iż 3 czerwca 2014 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zatwierdził, bez wniesienia uwag, zmianę Planu Komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko.

9 czerwca 2014 r. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji  z zakresu gospodarki odpadami  i ochrony powierzchni ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynął jeden wniosek:

6 czerwca 2014 r. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło jedenaście wniosków:

30 maja 2014 r. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie projektów z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracji co najmniej 10 000 RLM w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło dziewięć wniosków:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.