W dniu 23.05.2014 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2013 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

20 marca 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.16)

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.16) zawiera następujące zmiany:

4 marca 2014 r., Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013 Programu Infrastruktura i Środowisko.

25 lutego 2014 r., Zastępca Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej, Pani Aleksandra Malarz, zatwierdziła zaktualizowaną listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca POIiŚ, w związku z dostępnością wolnej alokacji, 20 lutego 2014 r. dokonała aktualizacji listy rankingowej dla konkursu nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013 w ramach działania 2.1 POIiŚ – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Informujemy, iż Pan Minister Janusz Ostapiuk, Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, w dniu 6 lutego 2014 r. zaakceptował listy rankingowe dla konkursu zakończonego 31 grudnia 2013 r. z obszaru gospodarki wodno-ściekowej.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.