27 maja br. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynął jeden wniosek

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z Ministrem Środowiska Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2013 o numerze WND-POIS.15-2/13-01 w ramach działań 15.1, 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację Projektu w maksymalnej wysokości dofinansowania 2 602 659,20 PLN, w tym na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości 2 466 870,00 PLN i na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości 135 789,20 PLN.

22 kwietnia br. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły cztery wnioski

9 kwietnia 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

11 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w imieniu ministra środowiska Adam Liwochowski - zastępca prezesa Funduszu wręczył Ryszardowi Łukawskiemu - zastępcy prezydenta Sosnowca dokument potwierdzający przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

02.01.2013

W dniu 31.12.2012 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 zawartej w dniu 05.04.2012 roku z Ministerstwem Środowiska będącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2012 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.