22 maja br. Upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły dwa wnioski:

 1. Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu”.
  Wnioskodawca: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o .o.
  Wartość całkowita projektu: 9 360 647,56 PLN,
  Wartość dofinansowania: 3 629 953,13 PLN.

 2. Nazwa projektu: „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytom – prace przygotowawcze”.
  Wnioskodawca: Gmina Bytom
  Wartość całkowita projektu: 787 200,00 PLN,
  Wartość dofinansowania: 66 912,00 PLN.

Obecnie Zespół ds. oceny projektów w Wojewódzkim Funduszu dokonuje oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym I stopnia. Ma na to 7 dni roboczych, ale termin ten może się przedłużyć w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień. Wyniki oceny zostaną przekazane do Ministerstwa Środowiska – Instytucji Pośredniczącej i stanowić będą podstawę do utworzenia Listy rankingowej obejmującej projekty z całego kraju. Wyniki oceny (liczba przyznanych projektowi punktów w ocenie merytorycznej I stopnia) decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.