12 lutego 2015

Informujemy, iż zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od 9 lutego 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz lista projektów indywidualnych  zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - zobacz

11 lutego 2015

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano 10 lutego umowę o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zadanie 3". Beneficjent, którym jest Gmina Chybie zamierza: wybudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 5 km oraz zmodernizować oczyszczalnię ścieków poprzez doposażenie oczyszczalni w urządzenia technologiczne zapewniające usuwanie związków biogennych azotu i fosforu (zatapialne mieszadła średnioobrotowe oraz stację dozowania PIX wraz z uzupełnieniem instalacji sterujących i zasilających).

11 lutego 2015

Z udziałem Adama Liwochowskiego, zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w siedzibie Funduszu odbyła się uroczystość wręczenia potwierdzeń dofinansowania beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach oraz Gmin: Porąbka, Sosnowiec i Tarnowskie Góry.

19 stycznia 2015 r. upłynął termin naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014).

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły dwa wnioski:

12 stycznia 2015

Przedstawiciele beneficjentów z Będzina, Bytomia, Chybia i Żywca otrzymali dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot oraz Zastępcy Prezesa Adam Liwochowski i Mirosław Szemla. Po spełnieniu określonych przez ministerstwo warunków beneficjenci zadeklarowali zrealizowanie następujących projektów: 

5 grudnia 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał w dniu 04.12.2014 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2014 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.