11 lutego 2015

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano 10 lutego umowę o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zadanie 3". Beneficjent, którym jest Gmina Chybie zamierza: wybudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 5 km oraz zmodernizować oczyszczalnię ścieków poprzez doposażenie oczyszczalni w urządzenia technologiczne zapewniające usuwanie związków biogennych azotu i fosforu (zatapialne mieszadła średnioobrotowe oraz stację dozowania PIX wraz z uzupełnieniem instalacji sterujących i zasilających).

 

Całkowity koszt projektu oszacowano na 4 352 096,16 złotych, kwota dofinansowania z UE wyniesie 3 007 546,12 złotych

Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 49 % do 52,5 % oraz poprawie ulegnie jakość oczyszczonych ścieków.


 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.