12 stycznia 2015

Przedstawiciele beneficjentów z Będzina, Bytomia, Chybia i Żywca otrzymali dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot oraz Zastępcy Prezesa Adam Liwochowski i Mirosław Szemla. Po spełnieniu określonych przez ministerstwo warunków beneficjenci zadeklarowali zrealizowanie następujących projektów: 

 

  • ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Grodziec z przekierowaniem ścieków na oczyszczalnię w Będzinie”. Beneficjentem jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie. Inwestycja kosztować będzie 21 526 518,66 zł, a kwota dofinansowania z UE to 14 666 573,05 zł. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7 km, sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 1 km oraz budowa pompowni ścieków, zbiornika retencyjnego, osadnika i separatora. Dzięki tej inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 96,15% do 100%.
  • „Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu”. Projekt zostanie zrealizowany przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. a jego koszt wyniesie 4 813 235,79 zł, kwota dofinansowania z UE to 1 868 670,31 zł. Dzięki inwestycji zmodernizowany zostanie m.in. blok biologiczny w zakresie zastosowania nowoczesnych metod natleniania, zapewniających dostarczenie zmiennym w czasie procesom biologicznym optymalnej ilości tlenu. Efektem ekologicznym będzie poprawa jakości oczyszczonych ścieków oraz minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni.
  • „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zadanie 3". Beneficjent projektu, którym jest gmina Chybie, zadeklarował wybudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 5 km oraz zmodernizowanie oczyszczalni ścieków poprzez jej doposażenie w urządzenia technologiczne zapewniające usuwanie związków biogennych azotu i fosforu. Dzięki inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 49% do 52,5 % oraz poprawiona ulegnie jakość oczyszczonych ścieków. Koszt projektu to 4 352 096,16 zł, kwota dofinansowania z UE wyniesie 3 007 546,12 zł.
  • „Oczyszczanie ścieków w Żywcu”. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu, które jest beneficjentem zamierza m.in. wybudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,4 km, przebudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,07 km oraz zmodernizować oczyszczalnię ścieków poprzez rozbudowę instalacji do produkcji energii elektrycznej. Po zakończeniu inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 95% do 97,9%. Realizacja projektu kosztować będzie 10 328 537,30 zł,  dofinansowanie z UE wyniesie  6 377 842,62 zł.

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.