11 lutego 2015

Z udziałem Adama Liwochowskiego, zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w siedzibie Funduszu odbyła się uroczystość wręczenia potwierdzeń dofinansowania beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach oraz Gmin: Porąbka, Sosnowiec i Tarnowskie Góry.

 

Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej Gmina Porąbka zamierza zrealizować projekt pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Porąbka". Koszt całkowity projektu to 9 405 157,98 złotych, kwota dofinansowania z UE wyniesie 6 211 753,36 złotych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 9,12 km z sześcioma przepompowniami sieciowymi oraz przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej długości 2,94 km. Efektem ekologicznym projektu będzie: zwiększenie stopnia skanalizowania aglomeracji do 96,14% oraz podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 887 RLM w tym 572 mieszkańców 

Kolejny beneficjent – Gmina Tarnowskie Góry chce zrealizować projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – Faza III”. Koszt oszacowano na 16 400 952,78 złotych, kwota dofinansowania z UE wyniesie 10 948 636,03 złotych. W ramach projektu zbudowane zostaną: sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6 km, 45,15 m kolektorów kanalizacyjnych deszczowych, 195 m kolektorów sanitarnych tłocznych,  1 przepompownia ścieków o przepustowości 1,94 l/s oraz zbiornik retencyjno-rozsączający o objętości 756 m3.Dzięki realizacji inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania z 85,6% do 99,5% a do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie ok. 770 mieszkańców.

Przedstawiciele Gminy Sosnowiec otrzymali potwierdzenie dofinansowania inwestycji pod nazwą „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II” – potwierdzenie obejmuje podstawowy zakres projektu, finansowany środkami UE od 24.05.2013 r. oraz wnioskowane rozszerzenie inwestycji

Koszt całkowity projektu wynosi 104 422 611,61 złotych, a kwota dofinansowania z UE to 51 285 589,38 złotych. Beneficjent zamierza zbudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 24 km, zmodernizować sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 13 km oraz sieć wodociągową o długości ok. 8 km.

Efektem ekologicznym projektu będzie: zwiększenie stopnia skanalizowania do 95,67% oraz podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej ok. 4 980 mieszkańców.


 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.