Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca IZ PO IiŚ zaktualizowała Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Aktualny dokument znajduje się w zakładce Dokumenty i wytyczne.

24 listopada 2014 r. upłynął termin naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:

  • Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014) na dofinansowanie projektów w zakresie przygotowania dokumentacji dla inwestycji zakładanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
  • Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 (konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014 na dofinansowanie rekultywacji składowisk odpadów.
  • Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014) na dofinansowanie inwestycji z zakresu zagospodarowania odpadów.

grudzień 2011

Popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków o płatność wynikają najczęściej z braku zachowania należytej staranności. Należy pamiętać, że ignorowane przez Beneficjenta drobiazgi, jak literówki, błędy liczbowe czy niewypełnione pola, wynikające najczęściej z pośpiechu, mogą spowodować konieczność złożenia korekty wniosku. Dlatego też nie należy przygotowywać wniosków na ostatnią chwilę, dobrze jest też przed złożeniem wniosku dać go do przeczytania i sprawdzenia drugiej osobie. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał w dniu 21.08.2014 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2014 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

16 września 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.2)

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ 2007-2013 (wersja 4.2) zawiera następujące zmiany:

sierpień 2011

Ewaluacja, to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania bądź obiektu, z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji i obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie o nim informacji w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości. Do jej podstawowych funkcji należy: poprawianie planowania, poprawa wdrażania i kontrola jakości, wzmocnienie odpowiedzialności, wspieranie procesów uczenia się, wzmacnianie partnerstwa i poczucia współwłasności.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.