W ostatniej aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na wniosek WFOŚiGW w Katowicach do listy beneficjentów zostały dopisane „porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru wskazanego w Strategii ZIT dla województwa śląskiego (Subregion Centralny)”. 

W związku z powyższym informujemy, że w ogłoszonym konkursie nr POIS/1.7.1/1/2016 mogą aplikować również porozumienia wspólnot mieszkaniowych.

WFOŚiGW w Katowicach, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje projekty związane z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 na terenie Województwa Śląskiego. 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu warsztatowym organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej:
Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej 
dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie naboru w ramach poddziałania 1.7.1 POIiŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.7.1 w Subregionie Centralnym

4 października odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące naboru w ramach Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej POIiŚ 2014-2020 organizowane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przy współudziale ekspertów Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wyjaśnienia dodatkowe do Załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu nr POIS/1.7.1/1/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.