Na podstawie rekomendacji Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Energii oraz Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucji Wdrażającej, termin składania wniosków w ramach poddziałań 1.7.1, 1.7.2 oraz 1.7.3 zostaje wydłużony o 30 dni tj. do dnia 26 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji:

KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019
KONKURS NR POIS/1.7.2/4/2019
KONKURS NR POIS/1.7.3/3/2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawiadamia, iż 8 maja 2019 roku (środa) o godzinie 17:00 w Auli Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich.

Spotkanie zorganizowane zostanie w związku z realizacją projektów z zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkaniowych na Oś. Wieczorka w Piekarach Śląskich, które uzyskały dofinansowanie ze środków Poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

UWAGA! 10.05.2019 dokonano aktualizacji Regulaminu Konkursu w zakresie:

  • Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu – „Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim śląskiego”.
  • Dodatkowo wyjaśniamy, że na podstawie zapisów w par. 6 ust. 1 Regulaminu konkursu Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na budowę źródła kogeneracyjnego na cele własne.

Więcej informacji: KONKURS NR POIS/1.7.3/3/2019

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim zaprasza na Konferencję dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania ze środków oferowanych w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, która odbędzie się 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (wejście od Placu Sejmu Śląskiego).

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursów nr POIS/1.7.2/3/2018 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów:

  • Przewodniczący Komisji – Pan Mariusz Janas,
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Ewa Staszkiewicz-Widera,
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pan Wojciech Mikoda,
  • Sekretarz Komisji – Pani Katarzyna Skarwojska,
  • Zastępca Sekretarza Komisji – Pani Karina Lenża-Dombek,

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018. Fundusz ocenił pozytywnie 3 wnioski o dofinansowanie. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła prace zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie z nowymi beneficjentami.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.