Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, związanego z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) - na podstawie: 

 1. Stosownych przepisów prawa.
 2. Wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, 
 3. Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania. 

Odbiorcami danych osobowych są:

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, tj. Ministerstwo Energii oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 • prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do ich przenoszenia, 
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie przed jej cofnięciem  . 

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach jest możliwy:

 • pod adresem: Katowice, ul. Plebiscytowa 19
 • pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających. 

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.