W dniu 18 grudnia 2014 r. została zawarta Umowa pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Ministrem Gospodarki w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020. Na mocy niniejszej umowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej w zakresie finansowania bezzwrotnego.

Alokacja finansowa na działanie ze środków unijnych (w EUR) wraz z przypisaniem kwot na kategorie regionów:

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji 
śląsko–dąbrowskiej
240 871 056 EUR
1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
30 442 232 EUR
1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji
śląsko-dąbrowskiej
186 647 784 EUR
1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji
ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
23 781 040 EUR
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.