Informujemy, że od dnia 28 listopada br. obowiązuje wersja 11.4 Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014 – 2020 (SzOOP), która uwzględnia przesunięcia środków w ramach działania 1.7. POIiS, związane ze zgłoszony, zapotrzebowaniem we wnioskach podlegających aktualnie ocenie. W związku z powyższym informuję, że alokacja w poszczególnych poddziałaniach wynosi odpowiednio dla poddziałania:

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

organizowanym przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W związku z trwającą oceną projektów złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019 WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej dokonał aktualizacji listy projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej.

Zaktualizowana lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

organizowanym przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 14/II/P/90011/2008/19/POPT/DFE zawartej w dniu 13.05.2019 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 23.10.2019 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2019 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 260018,09 PLN z RPD na rok 2019, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.