Informujemy, że zakończona została ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016. Pozytywnie ocenione pod kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz merytorycznych I i II stopnia, a tym samym  wybrane do dofinansowania, zostały następujące projekty:

29 maja br. zakończył się drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

29 maja br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim oraz Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej:
Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 

dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016 poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie pod kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz merytorycznych I i II stopnia:

 

Dofinansowanie dla projektu „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 2015-2020” stało się faktem. Pozytywna opinia Ministerstwa Energii (z 10 kwietnia 2017 r.) zatwierdzająca wyniki oceny wniosku dała możliwość podpisania pierwszej umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach, a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu.