Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w systemie SL2014. Podręcznik zawiera uszczegółowienia programowe dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) w zakresie sporządzania wniosku o płatność beneficjenta. Zapisy dotyczące specyfiki POIiŚ 2014-2020 zakreślono na kolor zielony. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem na stronie www.poiis.gov.pl

Logo POIiŚ

Ministerstwo Energii jako Instytucja Pośrednicząca I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) zaprasza na szkolenie z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020. 

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów POIiŚ 2014-2020 - sektora energetyka. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naborów:

Wymóg zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne). Zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 2 lit. b ww. wytycznych, do udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności zobowiązani są następujący beneficjenci:

W dniu 18 kwietnia br. upłynął termin implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Pełna treść informacji do pobrania - pobierz plik

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór atrakcji do III edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – dołącz do nas! Zapraszamy Cię do zapoznania się z Regulaminem akcji i zarejestrowania swojej atrakcji w zakładce: „Dołącz do akcji”.