Spotkanie w sprawie „Kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej”.

10 lutego 2015

WFOŚiGW w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wsparcie jest adresowane do gmin i powiatów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na wniosek Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej – WFOŚiGW w Katowicach w dniu 26 stycznia 2017 r. dokonała zmian zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO IiŚ 2014-2020 w Działaniu 1.7 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Możliwość aplikowania o środki w ramach PO IiŚ 2014-2020 uzyskali beneficjenci z całego terenu województwa śląskiego, którzy będą realizować projekty inwestycyjne głównie na obszarach o dużych skupiskach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Beneficjentami mogą więc być, m.in., przedsiębiorstwa ciepłownicze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe działające nie tylko w Subregionie Centralnym województwa śląskiego - jak było do tej pory -, ale także w Subregionach: Południowym, Północnym i Zachodnim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza konkursy projektów w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego:

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/1/2017.

Do Funduszu wpłynęło łącznie 11 projektów. Wszystkie projekty zostały ocenione pozytywnie pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i zakwalifikowane do dalszej oceny.
Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny.

W dniu 13.10.2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, dla projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła”, realizowanego przy wsparciu ze środków PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Węglokoksem Energia ZCP Sp. z o.o.

Informujemy, że został zmieniony Regulamin konkursu nr POIS/1.7.1/1/2016 i Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Wprowadzone zmiany dotyczą składu Komisji Oceny Projektów i nie będą skutkować nierównym traktowaniem wnioskodawców.