Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z obszaru subregionu centralnego województwa śląskiego, w ramach następujących poddziałań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

Uprzejmie informujemy, że zmieniony został harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.1/3/2017 dla Poddziałania 1.7.1 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/2/2017.

Logo Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju z dnia 18.12.2015 r. (znak: DWI.VI.8620.14.2015.DK.1 NK: 342798/15), 10 grudnia 2015 r. została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod następującymi adresami:

W ostatniej aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na wniosek WFOŚiGW w Katowicach do listy beneficjentów zostały dopisane „porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru wskazanego w Strategii ZIT dla województwa śląskiego (Subregion Centralny)”. 

W związku z powyższym informujemy, że w ogłoszonym konkursie nr POIS/1.7.1/1/2016 mogą aplikować również porozumienia wspólnot mieszkaniowych.

WFOŚiGW w Katowicach, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje projekty związane z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 na terenie Województwa Śląskiego.