Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Partnerem, na mocy umowy o partnerstwie nr POIS.01.03.03-00-0000/15-00 zawartej w dniu 28.04.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, otrzymał w dniu 14.01.2019 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w okresie od VI - VII 2018 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej

dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 

Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w systemie SL2014. Podręcznik zawiera uszczegółowienia programowe dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) w zakresie sporządzania wniosku o płatność beneficjenta. Zapisy dotyczące specyfiki POIiŚ 2014-2020 zakreślono na kolor zielony. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem na stronie www.poiis.gov.pl

Logo POIiŚ

Ministerstwo Energii jako Instytucja Pośrednicząca I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) zaprasza na szkolenie z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020. 

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów POIiŚ 2014-2020 - sektora energetyka. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naborów:

Wymóg zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne). Zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 2 lit. b ww. wytycznych, do udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności zobowiązani są następujący beneficjenci: