Uprzejmie informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/3/2019. Ocenie na tym etapie podlegało dwanaście projektów. Wszystkie otrzymały minimum wymaganych punktów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 29.08.2019 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2018 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim. 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 65 097,21 PLN z RPD na rok 2018, w sektorze energetyka w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

Uprzejmie informuję, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019. Na tym etapie ocenianych było łącznie 76 projektów. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.

Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019

Uprzejmie informuję, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019. Ocenie na tym etapie podlegało jedenaście projektów. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 14/II/P/90011/2008/19/POPT/DFE zawartej w dniu 13.05.2019 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 05.08.2019 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2019 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim. 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 272 542,41 PLN z RPD na rok 2019, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

Uprzejmie informuję, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/3/2019. Ocenie na tym etapie podlegało dwanaście projektów. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.