Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną tj. Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

  1. W porozumieniu pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lipca 2018 r. został wskazany katalog zamierzeń inwestycyjnych, dla których nie wydaje się deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, znajdują się tam m.in. przedsięwzięcia obejmujące termomodernizację budynków / prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach. W związku z powyższym dokument ten, stanowiący załącznik nr 2 wniosku o dofinansowanie, nie jest wymagany dla wniosków złożonych w ramach konkursu POIS/1.7.1/4.2019.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 14/II/P/90011/2008/19/POPT/DFE zawartej w dniu 13.05.2019 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 07.06.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2019 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 358 855,23 PLN z RPD na rok 2019, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

W związku z systematycznie pojawiającymi się pytaniami firm konsultingowych dotyczących opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, dokumentów źródłowych i podstaw prawnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uprzejmie informuje, że nie jest instytucją powołaną do szkolenia wyżej wymienionych firm. Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania wniosku znajdują się na stronie internetowej Funduszu http://www.wfosigw.katowice.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/.

Na podstawie rekomendacji Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Energii oraz Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Instytucji Wdrażającej, termin składania wniosków w ramach poddziałań 1.7.1, 1.7.2 oraz 1.7.3 zostaje wydłużony o 30 dni tj. do dnia 26 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji:

KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019
KONKURS NR POIS/1.7.2/4/2019
KONKURS NR POIS/1.7.3/3/2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawiadamia, iż 8 maja 2019 roku (środa) o godzinie 17:00 w Auli Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich.

Spotkanie zorganizowane zostanie w związku z realizacją projektów z zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkaniowych na Oś. Wieczorka w Piekarach Śląskich, które uzyskały dofinansowanie ze środków Poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

UWAGA! 10.05.2019 dokonano aktualizacji Regulaminu Konkursu w zakresie:

  • Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu – „Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim śląskiego”.
  • Dodatkowo wyjaśniamy, że na podstawie zapisów w par. 6 ust. 1 Regulaminu konkursu Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na budowę źródła kogeneracyjnego na cele własne.

Więcej informacji: KONKURS NR POIS/1.7.3/3/2019