1. Nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Szkolenie odbędzie się w formie online i jest przeznaczone dla osób zatrudnionych przy realizacji projektów współfinasowanych w ramach I lub VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wszystkie informacje na temat szkolenia (w tym formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/zaproszenie-do-udzialu-w-szkoleniu-nowelizacja-ustawy---prawo-zamowien-publicznych 

UWAGA!!!! W związku z trudnościami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, termin złożenia poprawionych wniosków w ramach oceny merytorycznej I stopnia zostaje wydłużony o 7 dni tj. do 30.10.2020 roku.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym 
z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA"

organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020. Na tym etapie ocenianych było łącznie 48 projektów. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020. Na tym etapie ocenianych było łącznie 48 projektów. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Departament Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje webinarium dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020 pn. „Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami materiałów i wydarzeń informacyjno-promocyjnych w projektach finansowanych z funduszy europejskich (POIiŚ)”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dostępności w działaniach informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do projektów realizowanych przez beneficjentów POIiŚ 2014-2020.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.