Informujemy, że został zmieniony Regulamin naboru i oceny projektów w trybie pozakonkursowym (Poddziałanie 1.7.2 i 1.7.3) i Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów. Wprowadzone zmiany dotyczą składu Komisji Oceny Projektów i nie będą skutkować nierównym traktowaniem wnioskodawców.

10 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, dla projektu pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków 2015-2020”, realizowanego w ramach PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie ze środków PO IiŚ 2014-2020, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu. 

OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu POIS.1.7.1/1/2016 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów: 

Informujemy, że zakończona została ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016. Pozytywnie ocenione pod kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz merytorycznych I i II stopnia, a tym samym  wybrane do dofinansowania, zostały następujące projekty:

29 maja br. zakończył się drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.