Zaktualizowano 30.12.2019

Informujemy, że od dnia 28 listopada br. obowiązuje wersja 11.4 Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014 – 2020 (SzOOP), która uwzględnia przesunięcia środków w ramach działania 1.7. POIiS, związane ze zgłoszony, zapotrzebowaniem we wnioskach podlegających aktualnie ocenie. W związku z powyższym informuję, że alokacja w poszczególnych poddziałaniach wynosi odpowiednio dla poddziałania:

  • 1.7.1 POIiŚ: 80.221.539 Euro;
  • 1.7.2 POIiŚ: 63.060.095 Euro;
  • 1.7.3 POIiŚ: 75.545.870 Euro.

Jednocześnie informujemy, że budżet dla konkursu nr POIiŚ/1.7.1/4/2019 został zwiększony i aktualnie wynosi 204.375.780 zł.

Aktualizacja 30.12.2019

Zmiana alokacji spowodowała aktualizację dwóch dokumentów:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.