Uprzejmie informuję, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019. Ocenie na tym etapie podlegało jedenaście projektów. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 14/II/P/90011/2008/19/POPT/DFE zawartej w dniu 13.05.2019 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 05.08.2019 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2019 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim. 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 272 542,41 PLN z RPD na rok 2019, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

Uprzejmie informuję, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/3/2019. Ocenie na tym etapie podlegało dwanaście projektów. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną tj. Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

  1. W porozumieniu pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lipca 2018 r. został wskazany katalog zamierzeń inwestycyjnych, dla których nie wydaje się deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, znajdują się tam m.in. przedsięwzięcia obejmujące termomodernizację budynków / prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach. W związku z powyższym dokument ten, stanowiący załącznik nr 2 wniosku o dofinansowanie, nie jest wymagany dla wniosków złożonych w ramach konkursu POIS/1.7.1/4.2019.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 14/II/P/90011/2008/19/POPT/DFE zawartej w dniu 13.05.2019 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 07.06.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2019 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 358 855,23 PLN z RPD na rok 2019, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

W związku z systematycznie pojawiającymi się pytaniami firm konsultingowych dotyczących opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, dokumentów źródłowych i podstaw prawnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uprzejmie informuje, że nie jest instytucją powołaną do szkolenia wyżej wymienionych firm. Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania wniosku znajdują się na stronie internetowej Funduszu http://www.wfosigw.katowice.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.