Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarkiDziałanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach:

Uprzejmie informuję, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu POIS.1.7.2/3/2018 - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim. Ocenie na tym etapie podlegało łącznie osiem projektów, z których siedem zostało ocenionych pozytywnie, jeden, ze względu na nieotrzymanie wymaganego progu punktowego, został odrzucony.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 26/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE zawartej w dniu 04.07.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 30.11.2018 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2018 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Partnerem, na mocy umowy o partnerstwie nr POIS.01.03.03-00-0000/15-00 zawartej w dniu 28.04.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, otrzymał w dniu 14.01.2019 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w okresie od VI - VII 2018 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej

dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 

Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w systemie SL2014. Podręcznik zawiera uszczegółowienia programowe dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) w zakresie sporządzania wniosku o płatność beneficjenta. Zapisy dotyczące specyfiki POIiŚ 2014-2020 zakreślono na kolor zielony. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem na stronie www.poiis.gov.pl

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.